ระบบคำร้องออนไลน์ ได้ทำการเปลี่ยน URL จาก https://oss.kmutnb.ac.th/ เป็น

https://ops.kmutnb.ac.th/